Switchboard:
 • Đà Lạt:
  (02633).666.777
 • Đức Trọng (Lâm Hà):
  (02633).789.789
 • Bảo Lộc (Di Linh):
  (02633).777.888
 • Hotline:
  0917.57.67.77

Instruction

Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản dưới đây. Bằng việc sử dụng Dịch vụ này, bạn đồng ý là đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng ý với các tuyên bố mà bạn đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi của Điều khoản sử dụng Dịch vụ (như định nghĩa ở bên dưới) và không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ này.
Các Điều khoản sử dụng nêu ở đây (gọi chung là “Điều khoản sử dụng” hoặc “Thỏa thuận” này) cấu thành một Thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Công ty TNHH Đồng Thúy (Số đăng ký Công ty 0312650437) (“Công ty”). Để sử dụng Dịch vụ (như định nghĩa ở bên dưới) bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng nêu bên dưới. Bằng việc sử dụng ứng dụng di động được cung cấp bởi Công ty (“Ứng dụng”), và tải về, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên quan nào (“Phần mềm”) do Công ty cung cấp với mục đích tạo điều kiện cho người tìm kiếm Dịch vụ vận tải tới các địa điểm cụ thể được kết nối với các nhà cung cấp Dịch vụ vận tải bên thứ ba, các lái xe hoặc người điều khiển phương tiện (gọi chung là “Dịch vụ”), bạn đã nhận thức rõ ràng và đồng ý rằng mình bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng, và bất kỳ sửa đổi và bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này được công bố theo thời gian tại http://ladotaxi.com hoặc thông qua Ứng dụng.
Công ty giữ quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Công ty cho là phù hợp. Những sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi phiên bản cập nhật của Điều khoản sử dụng được đăng tải trên trang web http://ladotaxi.com. Bạn đồng ý sẽ nhận trách nhiệm thường xuyên kiểm tra lại Điều khoản sử dụng cũng như Điều khoản sử dụng tại quốc giao nơi bạn sử dụng Dịch vụ mà có thể khác so với Điều khoản sử dụng tại quốc gia nơi bạn đăng ký Ứng dụng (“Quốc gia Thay thế”). Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét chúng hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó. Bạn cũng đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ tại Quốc gia Thay thế sẽ bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng tại Quốc gia Thay thế đó và thông tin này có thể được truy cập tại http://ladotaxi.com